Polityka prywatności

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych posiadanych w ramach prowadzonej działalności (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO)).

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Rohde – psycholog prowadząca Pracownię Badań Psychologicznych Kierowców SMART Test pod adresem Artura Grottgera 19/3 w Gdańsku. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych:
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  1. art. 6 ust 1 pkt a RODO, czyli w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę na przetwarzanie danych w jednym lub kilku określonych celach,
  2. art. 6 ust 1 pkt b RODO, czyli w celu realizacji bezpośrednich czynności zawodowych lub podjęcia działań niezbędnych przed rozpoczęciem tych czynności, które dotyczą lub będą Państwa dotyczyć,
  3. art. 6 ust 1 pkt c RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.
 3. Państwa dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów publicznych (urzędy komunikacji, marszałkowski, sądy), do których psycholog jest zobowiązany, w szczególnych sytuacjach, dostarczyć informacje o wynikach badania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody,
  2. w pozostałych przypadkach – przez 20 lat od daty badania (na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań psychologicznych kierowców).
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza aktualne przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 7. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Na potrzeby analiz statystycznych mogą być automatycznie przetwarzane przez administratora w postaci bezpośredniej lub pseudonimizowanej.
 8. Udostępnienie danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, inne informacje zawarte na dokumencie tożsamości i prawo jazdy są obowiązkowe i wynikają z przepisów dotyczących badań psychologicznych kierowców.